Trott IL

Organisasjon

Organisasjon

Styret sine oppgåver

Hovedstyret er lagets øvste organ valgt av årsmøtet, og har overordna ansvar for alle Trott sine aktivitetar og oppgåver.

Hovedstyret skal koordinera drifta av Trott og sjå etter at lagets grupper og aktivitetar drives og utøvast på ein tilfredsstillande måte.

Hovedstyret skal ivareta Trott`s interesser så vel innan laget som utad.

Sikra inntektstilgang – bestemma kva inntekter det skal arbeidast for å få og delegera ut ansvar for den praktiske gjennomføringa.

Kostnadskontroll – Oppsyn med at kostnadar er i samsvar med forventningar>

Økonomisk kontroll og driftsovervaking

Vedta budsjett

Fastsetja årsrekneskapet.

 

Kvalitetsklubbansvarlig

Vera klubbens kvalitetsikrar og kontaktperson mot kretsen.

Sørga for at kvalitetsklubbsystemet setter ein standar på trenara, ledara og verdiarbeid i Trott.

Vera tydelig  på kva Norges Fotballforbund legg i god kvalitet i Trott sitt planverk og praksis.

Synliggjera internt i Trott, at kvalitetsklubb gir anerkjennelse til klubben om det arbeideides bevist med verdier og utviklingsarbeidet.

Vere ein pådrivar og tilretteleggar for alle som treng hjelp/veiledning i forhold til kvalitetsklubb.

Kvalitetsklubbansvarlig skal sikre kontuenitet og vera ein pådrivar for at rollene blir implementere  og at kvalitetsklubb lever i Trott.

 

Oppstartsansvarlig

Oppstartsansvarlig  skal kjenne til Trott sin visjon, verdier, mål og handlingsplaner.

Oppstartsansvarlig  må vera ein god ambasadør for Trott

Har ansvar for å sette i gang oppstart av nye årganger, med invitasjon av fyrsteklassane i aug/sep.

Avholde oppstartsmøte i sep. Foreldre og barn.  I henhold til funksjonsbeskrivelsen. Tydligjera Trott sine verdiar, mål og retningslinjer samt kontingent og anna nyttig informasjon.

Rekrutere trenara, lagledara  på oppstartsmøte

Ha klart kva  treningstider de nye i Trott skal få.

Oppstartsansvarlig har ein sentral rolle  i forhold til implementering av sportsplan til trenere og lagledere.

Avholde møte med trenara og lagledara etter rekrutering. For meir praktisk informasjon. Her skal

trenarkordinator bidra.

Oppstartansvarlig skal ha ansvar for evaluering og vidareutvikling i Trott sin rekruteringsplan.

Ha ansvar for oppstartsmøte for lagledere før sesongstart (mars). Bruke nøkkelpersoner i Trott på møte.

 

Trenarveileder

Ansvarlig for at sportsplanen følges opp samt legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i Trott.

Ansvarlig for å utarbeide ein struktur på hvordan trenermøtene i klubben skal organiseres. Gjennomføre disse møtene  tre ganger i året.

Skal møte i sportslig utvalg. Vera bindeledd med styret.

Kvalitet sikre arbeidet som gjøres på de enkelte lag i klubben.

Vera ein resursperson for trenarane i Trott. Både med faglige og praktiske spørsmål. Treneransvarlig skal møte trenerne på feltet. Følge opp trenere gjennom samtaler og observasjon av trening og kamp.

Treneransvarlig skal vera hospiteringsansvarlig.

Kartlegge kompetanse og motivere/inspirere  til at alle trenarane har nødvendig utdanning.

Trenerutvikler bør ha et eget utviklingsmål – ex veiledning/trenerkompetanse…mm

Rekrutering av nye trenara.

Få det formelle på plass vedrørende ansettelse av nye trener.

 

Anleggsansvarlig

Anleggsansvarlig er saman med styre ansvarlig for prosessar rundt utviklingen av anleggsdelen i Trott IL. Dette gjeld både anlegg som er/vil bli eigd av Trott IL og anlegg me disponerer men som Stord Kommune eig.

Løpande dialog med Stord Kommune vedr utvikling og drift av anlegg er og ein del av anleggsansvarlig si oppgave.

Arbeide med vidareutvikling av anlegget.

Kartlegge klubben sitt behov for anlegg.

 

Ansvarlig banedisponering

Koordinere banefordeling i sammen med sportslige ledere og trenaransvarlig.

Til ein kvar tid ha den fulle oversikt over klubbens treningstider og kamper.

Sørge for at disponering av banen legges lett tilgjengelig for alle i klubben på Trott si heimesida.

Legge til rette for gode rutiner slik at endringer kommuniseres ryddig mellom trenara/lagleiara og banedisponeringsansvarleg.

Legga til rette for at heile årstrinn kan trena saman.

Legga ein treningstidkabal som legge til rette for hospitering.

Prioritere treningstid for dei nye fyrste klassane som startar i Trott.

 

Dommerkoordinator

Ha god kontakt med klubbens dommara, klubbens styre og administrasjon, lagledara og trenara. Fotballkretsen

Har i saman med styret hovedansvar for å rekrutera og beholda nok  dommara i forhold til antall lag.

Legge til rette og tilby dommarkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede.

Ansvar for å tilby de som har ambisjonar og talent vidare oppfølging og etterutdanning i samarbeid med kretsen

Ansvar for at dommara har ein naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spelara.

Ansvar for at utstyr til dommara inngår i klubbens utstyrsavtale.

Heve dommarane  status i klubben.

 

Fair Play ansvarlig

Overordna ansvarsområde.

Implemitera klubbens strategi ut i praksis.

Bindeledd mellom styret og lagene i Trott

kommunikasjon med krets og forbund

Samarbeid med andre klubbar i kretsen (delta på fellesmøter).

Praktiske ansvarsområder.

Synliggjera Fair play i klubbens sportsplan, handbok og verdidokumenter,Legga til rette for at anlegget har eit Fair play – preg. Bestilla Fair play-effektarHoldningskontraktar i klubben, for spelara, trenara, lagleiara og lag.-Bistå lagleiara og trenara ved konkrete episodar.Opprette og vedlikehalda praktiske og konkrete  kjøreregler  for Fair play i Trott.

 

Fiks-ansvarlig

Fiks ansvarlig skal sjå til at klubbens ledelse til ei kvar tid kjenner til alle påkrevde Fiks oppgaver.

Sjå til at klubben har personar med nødvendig  tilgang til Fiks. Fiks ansvarlig skal holde seg oppdatert på utviklingen i fiks. Alle lagleiara skal ha tilgang til fiks.

Sjå til at personar med tilgang til Fiks innehar rett kompetanse til å utføra påkrevde oppgaver i Fiks, i samarbeid med kretsen. Lagleiara skal ha ansvar for elektronisk kamprapportering.

Fiks ansvarlig har ansvar for påmelding av lag. Og ansvar for medlemsregistrering.

Vera til hjelp for dei i klubben som treng oppgaver utførte i Fiks.

 

Overgangsansvarlig

Overgangsansvarlig skal ha tilgang til fiks.

Overgangen gjennomføres elektronisk i Fiks.

En overgang krever at en del formalia skal være på plass. Ansvarleg må sette seg inn i dette.

Det er viktig å huske at gammel  klubb kan stoppe en overgang dersom en spiller har uoppgjorte forpliktelser til klubben. Dette må avklares før overgang.

Legge til rette for nye spillere som ønsker å melde overgang til Trott. Og veilede hva som må gjøres i praksis.

 

Ansvarlig politiattest

Innhente politiattest på nye trenere og oppmenn eller personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits forhold- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemming.

Legge til rette og opplyse om korleis en får denne type attest.

Politiattest skal bare framvises og ikke lagres i Trott.

Personer som ikke leverer attest eller har anmerkninger på attesten skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits – eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Sponsorgruppa.

Skaffe hovedsponsor og andre sponsorer.

Skaffe annonsører til Trott IL sitt programblad.

Gjera ekstra tiltak ved større innvesteringa.

 

Økonomiansvarleg

Drift av fotballklubb i henhold til forsvarlige økonomiske rammer herunder forvaltning av klubbens midler til det beste for klubbens medlemmer.  Økonomiforvaltninga skal skje i samsvar med gjeldande lover og forskrifter, som omfattar reglar for innberetning av honorarutbetalingar.

Organisering

Styret i klubben er ansvarlig for koordinering og å setta i verk økonomiarbeidet. Styret fungerer som økonomiutvalg i klubben.

Styret skal ha eigen økonomileiar dersom kasserar ikkje sit i styret.

Kasserar skal stå for den praktiske bokføringa av rekneskapet og utføra definerte oppgåver innanfor økonomiforvaltninga. Kasserar har møteplikt på styremøter dersom han/ho ikkje sit i styret.

 

Kasserar sine oppgåver

Laga utkast til budsjett til første styremøte etter årsmøte

Bokføra rekneskapet kvar månad og rapportera til det offentlege i samsvar med gjeldande fristar

Rapportera på kvart styremøte for den økonomiske status

Utarbeida utkast til årsrekneskap

 

Forutsetningar

Klubben er ikkje pliktig til å utarbeida årsrekneskap etter rekneskapsloven §1-2

Klubben er ikkje skattepliktig for inntektsskatt etter skattelovens §2-32

Årsrekneskapet skal reviderast av to personar, det er ikkje krav til autorisert revisor

Bankfullmakt skal eit styremedlem ha i tillegg til kasserar

Det er ikkje bank kontoar for dei enkelte laga, alle transaksjonar som ved rører rekneskapet blir sendt til kasserar og deretter bokført

 

Oversikt rekneskapsførsel

 

Rekneskapssystem/ organisering:

Rekneskapet blir bokført i Uni Micro som er  eit landsdekkande standard system

Lønsføring i Excel – innberetning manuelt i Altinn

Klubben er merverdiavgiftsregistrert – manuell rapportering pr. år i Altinn

Faktura blir laga i Word

Rapportering til lotteritilsynet kvart år på grunn av basaren i Altinn

Betalingar i nettbank til Sparebanken Vest

Utsending av medlemskontingentar gjennom Pacta

 

Praktisk gjennomføring:

Kasserar opnar post. Inngåande faktura skal godkjennast av eit styremedlem i tillegg til kasserar.

Kostnader som dommarutgifter, påmelding til cupar og fergekort blir kontinuerlig sendt til kasserar frå lagleiarar for utbetaling

Utbetaling frå bank konto skal signerast av eit styremedlem i tillegg til kasserar

Kasserar utfakturerer inntekter som sponsorar og utleige av Trott bussen etter avtalar

Kontingentar blir sendt ut av Pacta ut ifrå medlemslister

Utbetaling av trenerhonorar skjer etter avtale med trenarane

Klubben dekker utgifter etter avslutning av sesongen til fellesarrangement etter sesongslutt

 

Materiell forvalter

Utarbeide rutiner for materialforvalter.

Følga opp fastsatte rutiner.

Budsjettere det totale utstyrsbehovet saman med styret.

Delta i forhandlinga om utstyrsavtaler.

Lage og vedlikehalde utstyr-oversikt.

Sørge for førstehjelpskrin til alle lag, med nødvendig utstyr.

 

Utdanningsansvarlig

Kjenne godt til tilbod i Norges Fotballforbund sin utdanningsbrosjyre.

Kartlegge behov for utdanning/kurs i eigen klubb.

Informera leiarar, trenarar, lagleiarar og andre aktuelle aktører om utdanningstilbud.

Vere pådrivar for deltaking på kurs, samle inn påmelding til kurs. Motivere for deltaking saman med trenerkoordinatorane. 

Utarbeide en skuleringsplan i eigen klubb saman med trenarkoordinator,  samt ajourføre utdannings-/kurskartotek.

Vere kontaktledd mellom klubb og krets.

Motta og videreformidle all informasjon om utdannings-/kurstilbod for klubben krets og forbund.

Arrangere interne kurs i klubben, eventuelt i samarbeid med naboklubbar om utdanningstiltak.

Valnemnd

Valnemnda i Trott består av tre medlemmer, 1 leiar og to medlemmer. Valgt for tre år, og velger nytt medlem kvart år.

Jobben til valnemnda er å finna eit styre med gjennomføringsevne, som tjenar Trott og medlemmenes interesser.
I arbeidet må valnemnda tenkja på å få nye idear i styret, samstundes som man sørger for kontinutet og kunskapsøveføring.

Sørga for å få breidde i styret slik at styret speglar medlemmane i Trott.

Valnemnda skal foreslå personar til val som skal foretas på årsmøte. Valnemnda kan og be medlemmer om å komma med innspel til kandidater.

Trott IL
Postboks 790, 5404 STORD
trott@sklbb.no

Ansvarlig Web redaktør: Geir E Aga

Bankkonto 3520.07.19237

Flest mogeleg lengst mogeleg

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift